Hyperthermie als wapen tegen kanker krijgt steeds meer bekendheid, lees hieronder over een Spaanse arts die zijn ervaring uitlegt (vertaling onderaan):
Hyperthermie als vierde pilaar, binnen de oncologische zorg:

http://www.surinenglish.com/…/hyperthermia-become-fourth-pi…

Question; What do you think research should be focusing on in the fight against cancer?

Answer: Chemotherapy has achieved a great deal, but it has gone as far as it can now. The line of research should focus on immunotherapy. Cancer is the growth of a normal tissue which degenerates and goes out of control in our bodies. If our immune system works, it eliminates this degeneration. It occurs because, whether for genetic reasons, tobacco, eating habits, sunshine or whatever, there is an alteration and these cells grow progressively, slowly and adapting themselves to their environment. The body starts to see them as something normal and doesn’t reject them. That’s where I believe immunological treatments come into their own. Hyperthermia produces this response. The tumour hates the heat, it becomes angry. It’s like pouring water into an ants’ nest and all the ants run away. The tumour starts to reproduce itself more rapidly and to express a series of receivers which make it visible to the immune system.

http://www.surinenglish.com/lifestyle/201611/18/hyperthermia-become-fourth-pillar-20161118164053.html

Vraag; wat denk je dat onderzoek moet focussen op de strijd tegen kanker?

Antwoord: chemotherapie heeft een grote deal bereikt, maar het is zo ver gegaan als het nu kan. De lijn van het onderzoek moet zich concentreren op immunotherapie. Kanker is de groei van een normaal weefsel dat ontaarden en uit de hand gaat in onze lichamen. Als ons immuunsysteem werkt, elimineert het deze degeneratie. Het gebeurt omdat, of om genetische redenen, tabak, eetgewoonten, zonneschijn of wat dan ook, er een verandering is en dat deze cellen geleidelijk groeien, langzaam en zich aanpassen aan hun omgeving. Het lichaam begint ze te zien als iets normaal en wijst ze niet af. Dat is waar ik geloof dat immunologische behandelingen in hun eentje komen. Hyperthermie produceert deze reactie. De tumor haat de hitte, het wordt boos. Het is net als water gieten in een mieren nest en alle mieren lopen weg. De tumor begint zich sneller te voortplanten en een reeks ontvangers te uiten die het zichtbaar maken voor het immuunsysteem.